Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identificatie Verhuurder/Verkoper

De Verkoper/Verhuurder is:

Sam & Elly
Schoolstraat 13
2280 Grobbendonk

BE0742.854.110
IBAN: BE02 7310 4950 5640
BIC: KREDBEBB

Tel.: 0474/37.21.51
Mail: info@samenelly.be
www.samenelly.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De elektronische webwinkel van Sam & Elly biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen of te huren. De klant aanvaardt dat deze Algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke Aankoop/Huur die de klant online plaatst bij Sam & Elly. Onderhavige voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop/verhuur aan klanten binnen het grondgebied van België en Nederland. Door het plaatsen van zijn bestelling, aanvaardt de klant deze Voorwaarden die hem steeds beschikbaar worden gesteld.

Iedere gebruiker die een aankoop/huur wenst te verrichten, bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen/huuractiviteiten verrichten op de website.

Artikel 3 – Prijzen

Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen (zowel verkoop als verhuur) zijn incl BTW. Bijkomende verplichte vervoers-, reservatie- of administratieve kosten, worden apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een “consument”, zoals gedefinieerd in de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd.

De huurprijs van de koffer bedraagt 65 € voor 8 kinderen of minder. Voor elk “extra” kind wordt een meerprijs van 5€/kind aangerekend.

Elke koffer kan uitgebreid worden tot max 15 kinderen.

De prijs is geldig voor een huurperiode van 3 dagen: de koffer kan de dag voor het feest opgehaald worden in het magazijn van Sam & Elly gelegen te Atealaan 4 Parking P Herentals en moet de dag na het feest op dit adres geretourneerd worden. Weekends worden als 1 dag beschouwd. Indien het feestje zaterdag plaatsvindt, kan de koffer maandag geretourneerd worden. Bij te laat terugbrengen van de feestkoffer wordt 25 euro per dag laattijdige teruggave aangerekend met een maximum van 500 €.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Aankoop of Verhuurovereenkomst

4.1 In geval van aankoop van goederen

Indien de klant een product online aankoopt, komt de aankoop tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd en op de “bestelbutton” klikt. Nadien ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van Sam & Elly. De artikelen worden geleverd op de locatie die door de klant gekozen werd en die in de bevestigingsmail wordt weergegeven.

4.2 In geval van huur van feest- en themakoffers

Een “Bestelling” betreft hier het online huren van een artikel dat in aanmerking komt voor afhaling. De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de klant op de “bestelbutton” heeft geklikt en de betaling heeft uitgevoerd. Nadien ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van Sam & Elly. De goederen kunnen worden afgehaald op de plaats en de datum die in deze bevestigingsmail wordt weergegeven (concreet tijdstip wordt ca 1 week voor het feest mondeling overeengekomen tussen koper en verkoper).

4.3 Betaalwijzen:

De verkoop/verhuur komt dus pas tot stand na betaling. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Via kredietkaart
 • Via bankkaart

4.4 Weigeren van bestellingen:

De Verkoper/Verhuurder behoudt zich het recht voor om Bestellingen te weigeren of te annuleren zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant, in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant.
 • Wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf verder te verhuren of te verkopen (in geval van thema- of feestkoffers)
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod
 • Bij overmacht (hieronder wordt begrepen ziekte, brand, oorlog, stakingen: lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal…)

Artikel 5 – Levering en Gebruik

5.1 In geval van aankoop van goederen

De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Sam & Elly. Producten worden enkel geleverd binnen België en Nederland. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

Sam & Elly heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

5.2. In geval van verhuur van goederen (feest- en themakoffers)

De leveringswijze wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Alhoewel de Verhuurder zich naar best vermogen zal richten naar de afgesproken leveringsdatum zijn de door de Verhuurder opgegeven leveringsdata niet bindend. In geval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal de Verhuurder onverwijld contact opnemen met de klant, om een nieuwe datum voor te stellen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: extreem bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen. Artikelen die beschadigd zijn kunnen niet meer worden verhuurd.

Bij afhalen van de koffer zal een waarborg van 50 euro aangerekend worden.

Bij schade/verlies van de feestkoffer en/of de inhoud hiervan is de klant verplicht de schade/het verlies te bekostigen. Hiervoor zal in eerste instantie de waarborg worden aangesproken. Indien de waarborg niet voldoende is, dan is de huurder verplicht het verschil bij te betalen.

Sam & Elly Feest- en themakoffers en hun inhoud zijn de intellectuele eigendom van de Verhuurder en mogen niet worden gekopieerd of aan derden worden doorverhuurd. Draaiboeken mogen evenmin worden gekopieerd of doorgegeven. Verkleedkledij mag niet gewassen worden. Hiervoor zorgt Sam & Elly. Alle andere materialen uit de feestkoffer en de koffer zelf worden rein en in goede staat terugbezorgd.

Artikel 8 – Klanten en Verantwoordelijkheid – Garantie

Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.

8.1 In geval van aankoop

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met Sam & Elly waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan Sam & Elly.

Sam & Elly zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.

De koper van kant-en-klare knutselpakketten is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Sam & Elly raadt steeds het toezicht van een volwassene aan. Sam & Elly kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van onze producten. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje. Het knutselmateriaal is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

8.2 In geval van huur

Sam & Elly verhuurt feestkoffers die enkel mogen gebruikt worden onder toezicht van een volwassenen. De Consument heeft de exclusieve verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat steeds een volwassenen aanwezig blijft bij het gebruik van de feestkoffer, ter begeleiding en toezicht over de kinderen en het spel. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eender welke schade of letsel dat zou veroorzaakt worden door gebruik van de verhuurde feestkoffers. De inhoud van de feestkoffers is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

8.3 Mogelijke kleurafwijkingen

De kleuren van geprinte producten en andere producten van Sam & Elly kunnen afwijken van de kleuren die op het beeldscherm van de klant zichtbaar zijn. Dit is een gevolg van de instellingen van het beeldscherm van de klant, de gebruikte inkt en printer en de reflectie van lichtstraling die anders is op een beeldscherm dan bij natuurlijke lichtinval op een print. Deze kleurafwijkingen zijn dus onoverkomelijk en Sam & Elly kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9 – Verzakingsrecht en retourbeleid

9.1 In geval van aankopen

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar Sam & Elly, Schoolstraat 13, Grobbendonk, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • Licht versleten artikelen
 • Geheel of gedeeltelijk versleten artikelen
 • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Sam & Elly behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

9.2 In geval van huren

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De bestelling wordt kosteloos geannuleerd, mits schriftelijke kennisgeving aan de Verhuurder, tot 14 dagen na afsluiten van de dienstenovereenkomst. Nadien is de volledige vergoeding verschuldigd als schadevergoeding bij annulatie of weigering van afname.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

In geval van aankoop wordt de klant pas eigenaar van de geleverde goederen na de volledige betaling. Sam & Elly behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en dit op kosten van de klant.

Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico voor verlies of beschadiging met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

Zowel de naam als de figuren Sam & Elly werden gedeponeerd bij het BOIP (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Zij mogen dus onder geen beding gekopieerd of gebruikt worden.

Het is tevens niet toegestaan de inhoud van de draaiboeken (zowel de verhalen als de activiteiten) te kopiëren of te verstrekken aan derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Sam & Elly.

Artikel 12 – Privacy

De Verhuurder verbindt er zich toe de privacy van klanten te respecteren. Alle gegevens van klanten dienen enkel voor intern gebruik. Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt de klant ermee in dat zijn naam en adres zichtbaar worden vermeld op zijn reservatie of bestelling.

We verwijzen hier naar het aparte privacybeleid

Artikel 13 – Contact klantenservice.

De klantendienst is steeds per mail bereikbaar en fysiek in het afhaalmagazijn op afspraak.

Artikel 14 – Wijziging voorwaarden

Huidige Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving door Sam & Elly gewijzigd worden. Elke aankoop, huur of reservatie na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 15 – Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.